Bayburt_14
30 Mayıs 2018

 

Canakkale Commercial and Life Center

Jane Jacobs’a göre kent yaşayanlarına aittir ve onlarla birlikte canlıdır. Canlılık çeşitliliği getirir ve çeşitlilik, eğer tanımlanmışsa, yıkıcı kullanımlara izin vermez. Kentlerdeki çeşitlilik yürüyüşe teşvik eder, insanların etkileşimini artırarak trafik sorununun da azalmasına katkıda bulunur.(1992)”The death and life of great American cities / New York”
Kentlerin sahip olduğu çok katmanlı yapı ve çeşitlilik tasarım girdisi olarak ele alındığında, kent içerisindeki bir adanın tasarımının kentin kalanından bağımsız olarak düşünülememesi gerekir. Tasarlanacak olan yeni çarşı, yaşam merkezi ve otopark kompleksinin bu bağlamda ele alındığında, kent içerisinde bir yapı olmaktan çok kentin devamı niteliğinde olması gerektiği değerlendirilmiştir. Kent içerisinde kaybolmalı, bunu da yakın çevresi ile kurduğu güçlü ilişki ile sağlamalıdır.

Proje Alanı ile İlgili Tespitler

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bin yıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış olması, mimarisinde ve günlük yaşamda oluşturduğu çok renkli mirasın farklı izlerini göstermektedir. Kentin sahip olduğu çok katmanlı yapı, günlük yaşamdaki katmanlaşma ile harmanlanmış olmakla birlikte, kendi bağlamında tutarlı bir süreklilik oluşturmaktadır. Kentin merkezinin en değerli alanlarından biri olan proje alanı, kenti besleyen güçlü kamusal alanlar ve farklı kullanıcılar tarafından günün farklı zamanlarında kullanılan kamusal yapılar tarafından sarılmıştır. Çanakkaleye giriş kapısı olarak ele alınabilecek feribot iskelesi, Cumhuriyet Bulvarı ile yarışma alanının bir komşuluğunu oluştururken, kentin en büyük yeşil alanlarından birisi olan halk bahçesi, Muammer Aksoy Parkı ile buluşarak yarışma alanını bir giriş alanı olarak şekillendirmektedir. Kuzeybatı yönünde güçlü kamusal alanlar ile çevrelenen yarışma alanı, güneydoğu yönünde ise kamu yapıları ile
sınırlandırılmıştır.

Genel Tasarım İlkeleri
Yarışma alanına dair yukarıda sayılan kentsel özellikler tasarımcı olarak bizleri kente dair genel tasarım kararları alma yoluna götürmüştür.Bu kararlar aşağıdaki gibidir.

-Çanakkalenin sahil yaya promenadının kentle entegrasyonunu sağlamak için, Cumhuriyet bulvarından gelen yaya aksının, Cumhuriyet meydanı kısmının proje alanı ve Halk bahçesinin devamı niteliğindeki kent parkı çeperlerinde meydanlar oluşturularak kamusal alan ile özel alan arasında tampon bir bölge kurgulanmış, bu sayede kentlilerin yapı ile etkileşiminin doğallaştırılması amaçlanmıştır.
-Halk bahçesinden gelen yaklaşım aksı, tarihi cumhuriyet meydanına uzatılarak kentsel bir omurga yaratılmış ve kent sahiplerinin yapı içerisine akması hedeflenmiştir.
-M. Aksoy Parkından yapıya doğru varolan kullanıcı yaklaşımı önüne, bir set niteliğinde yapı kütlesi yerleşimi yerine, bu yaklaşımı içerilere ve bünyesine alan kapsayıcı bir planlamaya gidilmiştir.
-Halihazırda sadece bir otopark girişi olan ve yarışmaya dair ilk fikir üretimlerinde de bu şekilde ele alınabilmesi muhtemel, Emniyet Müdürlüğü – çevre ticari yapılar arasındaki yarışma alanı parçası, alternatif bir şekilde ele alınarak bir kamusal geçiş alanına dönüştürülmüş ve çevre ticaret birimlerini kapsayan ve alanın güneydoğu komşuluğunu da değerli hale getiren yeni bir kurgu yaratılmıştır. Bu sayede ilk bakışta tek cephesi varmış gibi gözüken yarışma alanı yönelimi zenginleştirilmiştir.
-Kentin çok katmanlı morfolojik yapısının mimari yorumu neticesinde, tek bir yapı tasarlamak yerine yapı öbeklerinin kompozisyonundan oluşan, bir tasarım anlayışı benimsenmiştir.
-Halk bahçesi ve uzantısı niteliğindeki kent parkındaki yeşil dokunun, proje alanı içerisinde, yapıdaki terasların yardımı ile kademeli bir şekilde devam ettirilmesi sağlanarak park ile kurulan ilişkinin kullanıcılar tarafından her daim hissedilmesi amaçlanmıştır. Bir bütün olarak yapı, çevresindeki rekreasyon alanlarına açılmıştır.

-Alışveriş konsepti, kent dokusu ve insan ölçeğinde ele alınarak hem insanve hava sirkülasyonuna daha uygun halde hem de doğal aydınlatma açısından daha olumlu sonuç verecek bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir.